Ochrana osobných údajov

Home / O nás / Ochrana osobných údajov

Kto je prevádzkovateľom

Prevádzkovateľom je spoločnosť Personal service, s.r.o., so sídlom Kapitulská 26, 917 01 Trnava, IČO : 47 974 125, registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 35190/T, teda právnická osoba, ktorá bude spracúvať Vaše osobné údaje v súlade s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov.

Dotknutá osoba

Dotknutou osobou je osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané, alebo ktorej sa spracúvané osobné údaje týkajú.

Poučenie dotknutej osoby

Poučenie vysvetľuje ako budeme nakladať s Vašimi osobnými údajmi, ktoré ste nám poskytli a zároveň uvádza Vaše práva súvisiace so spracúvaním osobných údajov.

Spracúvanie osobných údajov

Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na realizáciu sprostredkovania zamestnania a obsadenia inzerovanej pracovnej pozície vhodným uchádzačom o zamestnanie. V prípade neposkytnutia osobných údajov dotknutou osobou, nebude prevádzkovateľ schopný plniť svoje povinnosti.

Účel spracúvania Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame s cieľom sprostredkovania zamestnania a obsadenia inzerovanej pracovnej pozície vhodným uchádzačom. Za týmto účelom spracúvame osobné údaje v rozsahu potrebnom na zaradenie uchádzača o zamestnanie – dotknutej osoby do výberového konania na požadovanú pracovnú pozíciu. Vaše osobné údaje spracúvame len na základe právneho základu (oprávnenia na spracúvanie osobných údajov), ktorý vyplýva z Nariadenia, Zákona o ochrane osobných údajov alebo iných osobitných predpisov (napríklad Zákonník práce).Dotknutá osoba berie na vedomie, že v prípade úspešného sprostredkovania zamestnania prevádzkovateľom, budú Vaše osobné údaje poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, podľa ustanovenia §31 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov.
Naša spoločnosť ako prevádzkovateľ spracúva iba osobné údaje nevyhnutné na realizáciu sprostredkovania zamestnania a splnenie povinností ustanovených predpismi, resp. ďalšími osobitnými predpismi, ako i osobné údaje, na ktorých spracovanie bol našej spoločnosti udelený súhlas s ich spracúvaním.

Aké osobné údaje sú zbierané

Za účelom registrácie v našej databáze sú o Vašej osobe zbierané a ukladané nasledovné osobné údaje:
– meno a priezvisko,
– dátum narodenia,
– telefonický kontakt,
– emailová adresa,
– osobné údaje uvedené v zaslanom profesijnom životopise, motivačnom liste alebo inej dokumentácii.

S akými inštitúciami sú zdieľané Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje sú zdieľané s tretími subjektmi, a to za účelom sprostredkovania zamestnania.

Spracúvanie osobných údajov prostredníctvom cloudových riešení

Naša spoločnosť využíva pri svojej činnosti cloudové riešenia pre internú komunikáciu. Tieto riešenia využívame predovšetkým na zvýšenie produktivity a mobility zamestnancov, internú spoluprácu na dokumentoch a informačných aktívach jednotlivých oprávnených osôb. Používame webové portály na spoluprácu medzi našimi zamestnancami a na zdieľanie a vytváranie informácií. Za účelom ochrany údajov zdieľaných v rámci uvedených cloudových riešení používame moderné technické a softvérové nástroje na šifrovanie dát tak, aby bola zachovaná ochrana a integrita zdieľaných dát.

Prenos Vašich osobných údajov do zahraničia

Vaše osobné údaje nebudú prenášané mimo územia Slovenskej republiky. Uvedené neplatí v prípade Vášho výslovného súhlasu s takým prenosom Vašich osobných údajov do zahraničia, resp. za účelom poskytnutia objednaných služieb v zahraničí.

Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje budú uchovávané po dobu udelenia Vášho súhlasu, resp. po dobu archivácie ustanovenej zákonom o archívoch a registratúrach.
Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a to len po dobu poskytnutia súhlasu. Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

Prístup k Vašim osobným údajom a právo na ich opravu

Kedykoľvek máte právo požiadať o prístup k Vašim osobným údajom. Máte právo na vyžiadanie si potvrdenia o spracovaní osobných údajov, ako aj o kópiu osobných údajov.
V prípade zmeny Vašich osobných údajov, nás môžete požiadať o aktualizáciu, resp. doplnenie Vašich osobných údajov. Zároveň máte právo požiadať aj o doplnenie Vašich osobných údajov. Naša spoločnosť opravu, alebo doplnenie Vašich osobných údajov vykoná bez zbytočného odkladu, po doručení žiadosti o taký úkon osobne, alebo prostredníctvom emailu.

Výmaz a obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov

Máte právo kedykoľvek požiadať o výmaz, resp. obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, či už osobne, alebo prostredníctvom e-mailu.
Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné odvolať kedykoľvek. Po odvolaní súhlasu nebudú Vaše osobné údaje ďalej spracovávané a budú bezodkladne zlikvidované. Odvolanie súhlasu je aplikovateľné len na tie kategórie osobných údajov, na ktoré bol súhlas udelený, nevzťahuje sa na osobné údaje spracúvané na základe zákona alebo pracovnej zmluvy.