Manažérske vzdelávanie

Home / Vzdelávanie / Manažérske vzdelávanie
Tréningové programy pre manažérov realizujeme na základe vzájomnej dohody so zákazníkom.

Dĺžka modulov: 2 dni
Cieľová skupina: všetky úrovne riadenia
Čas realizácie: podľa požiadaviek klienta
Veľkosť skupiny: od 8 do 12 účastníkov
Priestory: Tréningy realizujeme buď v priestoroch firmy klienta, alebo mimo firmu podľa vzájomnej dohody so zákazníkom
Metódy výučby: Krátke teoretické vstupy, diskusie, tréningy konkrétnych zručností, osobnostné sebapoznávacie dotazníky, riešenie prípadových štúdií, hranie rolí, riešenie problémov v tíme

Riešenie problémov a manažérske rozhodovanie
Cieľ:
Rozšírenie poznatkov účastníkov o informácie potrebné pre kvalitné strategické rozhodovanie, riešenie problémov na pracovisku a pretrénovanie zručnosti rozhodovania v praxi.

Obsahový rámec:
– Čo je rozhodovanie a čo je riešenie problémov – definície, aplikácie z praxe
– Skupinové a individuálne rozhodovanie
– Proces rozhodovania
– Etapy rozhodovacieho procesu :
– Prieskum a zisťovanie údajov – efektívne cesty vyhľadávania a zberu faktov o probléme
– Formulácia problému, popis problému
– Definovanie cieľov pri riešení problémov
– Stanovenie príčin problémov s využitím metód, ktoré uľahčujú riešenie problémov (divergentné a konvergentné metódy) – analytický a tvorivý prístup pri rozhodovaní
– Výber trvalých opatrení (riešení) k náprave hlavnej príčiny spôsobujúcej problém
– Implementácia rozhodnutia
– Bariéry rozhodovania, najčastejšie chyby v procese rozhodovania

Biznis protokol
Cieľ:
Prostredníctvom aktívneho učenia rozvinúť firemnú a spoločenskú komunikáciu na profesionálnu úroveň a to na domácej i medzinárodnej scéne.

Obsahový rámec:
– Biznis protokol – úvod do terminológie a jeho formality
– Práca s prvým dojmom
– Oblečenie na pracovné a spoločenské stretnutia – zásady kultúry zovňajšku
– Spoločenská etiketa a jej formality – pozdravy, podanie ruky, predstavovanie, oslovovanie, rozhovor
– Spoločenské podujatia – pracovný obed, recepcia
– Etiketa stolovania
– Zasadací poriadok
– Spoločenské nehody

Delegovanie ako súčasť vedenia
Cieľ:
Rozšíriť poznatky účastníkov kurzu o potrebné princípy a metódy delegovania.

Obsahový rámec:
– Z obsahu tréningu vyberáme: princípy a techniky delegovania, používanie pravidla: termín – osoba – kôš, bariéry delegovania, delegovanie „opíc“, ktoré okruhy úloh je možné delegovať, ktoré naopak nie.
– Praktické nácviky sú venované predovšetkým nácviku situácií „Zadávanie úloh“, „Zvládanie rezistencie a nezáujmu pracovníka“, „Argumentácia pri delegovaní“.
– Samostatnú časť tréningového programu tvoria stupne pracovnej zrelosti a rozvoja pracovníkov a ich vplyv na oblasť delegovania.

Stress management/základy psychohygieny pomocou relaxačných techník
Cieľ:
Rozšíriť poznatky o informácie a postupy, ako znížiť aktuálnu hladinu stresu, rozpoznať vlastné reakcie na stres a individuálne spôsoby jeho zvládania. Spoznať alternatívne riešenia zvládania stresu.

Obsahový rámec:
– pôsobenie stresu v živote človeka
– prejavy neurohumorálnej odpovede organizmu na záťaž
– chronický únavový syndróm- tzv. syndróm VYHORENIA- varovné signály
– psychohygiena- účinná prevencia psychosomatických ochorení
– súbor techník na zvládnutie stresových situácií
– práca s dychom
– ak vieš pracovať s dychom, vieš znížiť mozgovú frekvenciu
– ak vieš znížiť mozgovú frekvenciu, vieš ovládnuť celé svoje telo
– rôzne dychové cvičenia na uvoľnenie napätia- tréning
– účinná relaxácia – uvoľnenie tela a mysle
– pasívna – tréning
– aktívna – tréning
– vplyv stravy, hudby a farieb na účinok relaxácie- tréning

– mentálne techniky a práca s vizualizáciou
– spôsoby psychickej sebaobrany – tréning
– zlepšenie koncentrácie a dosiahnutie vnútornej harmónie – tréning

Riadenie zmien
Cieľ:
Získanie rozhodovacích zručností a skúseností potrebných pre implementáciu riadenia zmien v spoločnosti.

Obsahový rámec:
– zmeny vo firme
– rozpoznanie potreby zmeny
– analýza situácie
– faktory pôsobiace pre a proti zmene
– definovanie cieľového stavu
– príčiny odporu voči zmene
– plánovanie konkrétnych krokov pre dosiahnutie zmeny
– riadenie implementácie zmeny
– zmrazenie nového – žiadaného stavu
– úlohy manažérov a zamestnancov pri riadenej zmene
– príprava akčného plánu pre svoj ďalší osobný a firemný rozvoj

Manažment času a vedenie porád
Cieľ:
Zdokonaliť zručnosti účastníkov kurzu správne riadiť svoj čas a efektívne viesť porady.

Obsahový rámec:
– hodnota času
– zlodeji času
– 3 generácie riadenia času
– matica manažmentu času
– stanovovanie priorít a cieľov
– riadenie seba a svojho času
– organizácia práce s písomnosťami
– spolupráca manažéra so sekretariátom
– efektívne telefonovanie
– vedenie porád – zásady, nácvik
– moderácia – techniky, použitie
– príprava akčného plánu pre svoj ďalší osobný rozvoj

Manažér a podniková kultúra
Cieľ:
Pomôcť účastníkom kurzu identifikovať kultúru firmy, poznať jej silné a slabé stránky a tieto vedomosti využiť pri hľadaní možností zvýšenia vplyvu silných stránok jednotlivých kultúr a eliminácie nevhodných praktík.

Obsahový rámec:
– firma a jej okolie (organizačný vesmír)
– 4 organizačné kultúry
– základné charakteristiky kultúry firmy
– silné a slabé stránky identifikovanej kultúry – ich vplyv na riadenie a motivovanie ľudí
– správanie jednotlivca, skupiny, medziskupinové (medziútvarové) správanie
– kultúra riadenia
– ostatné prvky firemnej kultúry
– možnosti posilnenia vplyvu silných stránok a eliminácie nevhodných prejavov firemnej kultúry
– úloha manažéra pri zmene firemnej kultúry
– príprava akčného plánu pre svoj ďalší osobný rozvoj

Riadenie ľudských zdrojov, Personálny manažment
Cieľ:
Pomôcť účastníkom lepšie si uvedomiť funkcie a kompetencie pracovníka personálneho útvaru, spoznať šírku problematiky pri zavádzaní systémových nástrojov personálnej práce, efektívnejšie organizovať a zabezpečovať jednotlivé personálne procesy.

Obsahový rámec:
– Postavenie a kompetencie personalistu v organizácii
– Systémové nástroje riadenia ľudských zdrojov
– Zdroje pracovných síl, ich vyhľadávanie a získavanie
– Systém výberu: proces, metódy, kritériá, kompetencie, organizácia výberových pohovorov, zásady vedenia výberového pohovoru, vyhodnotenie výberového procesu, odpovede uchádzačom
– Prijímací proces: kompetencie, zásady
– Systém hodnotenia: charakteristika, účastníci, organizácia, kompetencie, zásady vedenia hodnotiaceho rozhovoru, prínosy z hodnotenia, spracovanie výstupov z hodnotenia
– Kariérne plánovanie, plán osobného rozvoja, metódy spracovávania plánov osobného rozvoja (kariérne kotvy, príčiny dezilúzií absolventov, kariérny dotazník, rozhovor na podporu osobného rozvoja, motivačné pole)
– Identifikácia a analýza tréningových potrieb firmy (rozlíšenie tréningových a organizačných potrieb, formuláre, dotazníky)
– Proces vzdelávania: časť plánovacia, realizačná a vyhodnocovacia
– Riešenie porušenia pracovnej disciplíny: zásady, kompetencie personalistu
– Ukončenie pracovného pomeru: typy ukončenia, etické zásady a možnosti (outplacement a ďalšie), kompetencie personalistu

Riadenie, etika a diplomacia
Cieľ:
Tréning poskytne príležitosť osvojiť si zručnosti, ako postupovať na domácej či zahraničnej scéne v súlade s medzinárodnými zvyklosťami, protokolom a praxou.

Obsahový rámec:
Riadenie – vyvodenie pojmu, funkcie riadenia, ako vyzerá riadenie, keď niektoré funkcie riadiaci pracovník nevyužíva, alebo ich nemá rozvinuté a jeho dopad na zamestnancov. Praktické príklady riadenia pri absencii niektorých funkcií. Roly riadiaceho pracovníka a pomer ich zastúpenia pri riadiacej práci.

Etika, spoločenské správanie – vyvodenie pojmu a história spoločenského správania. Využívanie spoločenského správania riadiacim pracovníkom voči svojím podriadeným, zložky etiky využívanej na pracovisku. Etika spoločenských udalostí rôznych udalostí – prijímanie návštev.
Etika riadiaceho pracovníka smerom navonok: etika mobilného telefonovania, vizitky (návrh pracovných a osobných vizitiek), narábanie s vizitkami, pozvania na rôzne udalosti (formy pozvánok, spôsob odpovedania), etika v obchodnom styku, základné formy vyjednávania a etika.

Diplomacia smerom dovnútra – voči zamestnancom. Zručnosti diplomacie pri vyjednávaní so zamestnancami, nácvik týchto zručností v rôznych rolových vopred pripravených situáciách.
Diplomacia – obchod a diplomatický protokol (používanie firemných symbolov, protokolárne poradie, personálne zloženie, diplomacia pri bilaterálnych a multilaterálnych rokovaniach. Diplomatické zručnosti. Neverbálna zložka komunikácie, mocenské pozície pri vyjednávaní.

Efektívne vodcovstvo
Cieľ:
Tréning poskytne príležitosť preskúmať vlastnosti efektívneho vodcu, definovať rôzne štýly vedenia a identifikovať zručnosti potrebné na efektívne vedenie.

Obsahový rámec:
– Definovanie vodcovstva, vodcu
– Cieľ vodcovstva
– Vlastnosti vodcu
– Funkčný model vodcovstva – John Adair
– Zodpovednosti vodcu
– Kľúčové aktivity aktívneho vodcovstva
– Vodcovstvo a manažment zmeny

Budovanie úspešných tímov
Cieľ:
Zlepšiť prácu jednotlivcov v skupine a tým dosiahnuť vysokú efektívnosť tímu v organizácii. Výcvikovou formou a aktívnou prácou účastníkov zvýšiť teoretické vedomosti, praktické zručnosti a pracovnú výkonnosť jednotlivca i skupiny.

Obsahový rámec:
– Tím – základné charakteristiky, definícia, podstata
– Tím verzus Skupina
– Výhody tímovej práce a jej znaky
– Tvorba tímu, jeho vývoj (pyramída budovania tímov)
– Obsah verzus Proces
– Práca so štruktúrou úlohy v tíme
– Roly v tíme, identifikácia vlastných – preferovaných tímových rolí
– Kategórie verbálneho správania a ich vplyv na správanie sa tímu
– Úloha empatie a sociálnej percepcie v rámci budovania tímov

Strategický manažment
Cieľ:
Rozšíriť poznatky účastníkov kurzu o tvorbe a implementácii stratégie firmy a zdokonaliť ich zručnosti pre efektívne zvládnutie týchto procesov.

Obsahový rámec:
– Stratégia, strategický manažment a plánovanie
– Strategické ciele
– Analýza externého prostredia – príležitosti a ohrozenia
– Analýza firmy – silné a slabé stránky
– Kritické faktory úspechu
– Strategický manažment – konkurenčné výhody
– Riadenie orientované na zákazníka
– Diverzifikácia firemnej orientácie
– Globalizácia riadenia
– Implementácia stratégie
– Strategická kontrola
– Zvyšovanie efektívnosti a kvality procesov tvorby a implementácie strategických rozhodnutí
– Príprava akčného plánu pre svoj ďalší osobný a firemný rozvoj

Riadenie marketingu a predaja
Cieľ:
Rozšíriť poznatky účastníkov kurzu o procesoch riadenia marketingu vo firme a predaja a zdokonaliť ich zručnosti pre efektívne zvládanie týchto procesov (posilnenie budovania marketingovo orientovanej firmy).

Obsahový rámec:
– Význam marketingu pre konkurencieschopnosť firmy
– Marketingový mix
– Princípy tvorby marketingového plánu
– Interní a externí zákazníci
– Potreby a rozhodovanie zákazníka
– Strategický, taktický a operatívny predaj
– Zručnosti potrebné pre efektívny predaj
– Kvalita výrobkov a jej vplyv na marketing a predaj
– Informačný systém o zákazníkoch a výrobkoch
– Zvyšovanie efektívnosti a kvality procesov marketingu a predaja
– Príprava akčného plánu pre svoj ďalší osobný a firemný rozvoj

Time management a zvládanie stresu
Cieľ:
Umožniť účastníkovi porozumieť príčinám, ktoré spôsobujú pocit nedostatku času. Kurz pomôže v ďalšom období lepšie zvládanie time managementu

Obsahový rámec:
– Určovanie vlastných priorít a cieľov
– Čas, vnímanie času, koláč času, role v živote človeka, rovnováha 4 druhov času
– Analýza pracovného času, snímka pracovného času, zlodeji času, pílový efekt
– Techniky time managementu, metóda ABC, Eisenhoverova matrica času a ďalšie techniky
– Plánovanie času, techniky plánovania, krivka výkonnosti
– Poznanie doby najvyššieho vlastného pracovného výkonu
– Techniky efektívnej práce, práca s písomnosťami, telefonáty, návštevy, porady …
– Schopnosť povedať nie ako šetrič času
– Manažérska práca a nutnosť delegovania
– Identifikácia vlastných stresorov
– Autodiagnostika hladiny stresu
– Zladenie životných a pracovných priorít
– Čo je stres, význam stresu, ako vzniká stres, aké sú dôsledky stresu, techniky zvládania stresu
– Krátke relaxačné techniky
– Vypracovanie individuálneho akčného plánu na zlepšenie manažmentu času a stresu

Efektívna manažérska komunikácia
Cieľ:
Cieľom tréningu je zvládnutie umenia verbálnej a neverbálnej komunikácie.

Obsahový rámec:
– Druhy komunikácie
– Komunikačný model – skresľovanie informácií a úloha vysielača a prijímača v rámci komunikačného modelu (odbúravanie bariér)
– Prvky efektívnej komunikácie a ich využitie na skvalitnenie manažérskej komunikácie
– Vnímanie
– Aktívne počúvanie
– Kladenie otázok
– Jasné vyjadrovanie
– Argumentácia
– Spätná väzba v komunikácii
– Zásady dávania a prijímania spätnej väzby
– Dávanie negatívnej spätnej väzby a jej kvalitné zvládnutie
– Sociálna percepcia a jej postavenie v rámci komunikácie
– Zložky neverbálnej komunikácie
– Prezentovanie ako neoddeliteľná súčasť manažérskych zručností
– Princípy efektívnej prezentácie
– Obsah a štruktúra prezentácie

Vedenie a motivácia pracovníkov
Cieľ:
Umožniť účastníkovi získať orientáciu v zložitej problematike pracovnej motivácie. Účastníci spoznajú niektoré nástroje motivácie z úrovne zamestnávateľskej organizácie, osvoja si manažérsku zručnosť motivovať ľudí a spoznajú svoje silné stránky a rozvojové možnosti v danej oblasti.

Obsahový rámec:
– Motivačná štúdia (prečo sú ľudia demotivovaní)
– Cyklus motivácie
– Motivačné faktory, motívy, potreby
– Predpoklady pracovnej výkonnosti, ako zvyšovať výkon.
– Práca ako motivátor
– Pozitívne a negatívne posilňovanie
– Sebapoznávanie: dotazník Pracovná motivácia
– Riadenie podľa cieľov a jeho motivačná hodnota
– Predpoklady na riadenie kariéry zamestnancov
– Riadiaci štýl ako významný motivátor
– Vzťah medzi motiváciou a odmenou (podľa Glassera)
– Tri základné piliere manažérskej orientácie pri motivácii zamestnancov
– Dospelá komunikácia na pracovisku
– 6 zásad kritiky a 6 zásad pochvaly
– Ako motivovať šéfa