Zvyšovanie osobného potenciálu

Home / Vzdelávanie / Zvyšovanie osobného potenciálu
Emočná inteligencia
Cieľ:
Cieľom je pochopiť podstatu emočnej inteligencie/EQ a naučiť sa ju rozvíjať a využívať pre úspešné zvládanie požiadaviek náročného sveta práce a vzťahov s inými ľuďmi, zdarne riešiť konflikty a problémy a budovať uspokojujúce vzťahy nielen na pracovisku ale vo všetkých sférach života. Emočnou inteligenciou/EQ a jej rozvíjaním sa priblížiť k zmysluplnému a emočne vyrovnanému životu.

Obsahový rámec:
– Čo je vlastne emočná inteligencia
– Dôležitosť emočnej inteligencie pre život a prácu
– EQ verzus IQ
– Orientácia v sebe (sebapoznanie): rozumieť, čo cítim a rozpoznať, ako sa to u mňa prejavuje
– Pochopenie druhých: vedieť, čo prežíva druhý a prečo reaguje tak, ako reaguje
– Ako pracovať s vlastnými emóciami
– Ako zvládať náročné vzťahové situácie na pracovisku
– Netradičné nástroje na rozvoj emočnej inteligencie
– Ako motivovať seba a iných
– Ako využívať kreativitu a intuíciu pri rozvoji svojej emočnej inteligencie
– Ako efektívne komunikovať s ohľadom na vlastné prežívanie a na to, čo cítia a potrebujú iní ľudia
– Čaro emočnej inteligencie v kritických a konfliktných situáciách

Komunikovanie nepríjemných správ
Cieľ:
Zlepšiť schopnosť účastníkov komunikovať nepríjemné správy tak, aby sa redukovali problematické sprievodné procesy a reakcie prijímateľov týchto správ.

Obsahový rámec:
– Základné psychologické súvislosti komunikovania a prijímania nepríjemných správ
– Pravidlá komunikovania nepríjemných správ – čo robiť a čomu sa vyhnúť
– Efektívne scenáre komunikovania nepríjemných správ – ako sa pripraviť a čo hovoriť
– Reakcie prijímateľov nepríjemných správ – čo môžme očakávať po oznámení správy
– Ako zvládať reakcie ľudí na nepríjemnú správu – empatická asertivita
– Práca s vlastnými zábranami a obavami pri oznamovaní nepríjemných správ – ako redukovať svoj strach a agresivitu v emočne vypätých situáciách

Komunikačné zručnosti a asertivita
Cieľ:
Pochopiť podstatu asertivity ako optimálnej formy komunikácie a naučiť účastníka využiť svoje právo sebapresadenia, bez obmedzenia práva iných na vlastný názor, vytvárať pokojnú a vecnú atmosféru.

Obsahový rámec:
– Modul komunikačného procesu – podstata komunikácie, aspekty komunikácie
– Prvky efektívnej komunikácie
– Pochopenie pojmu asertivita
– Asertívne ľudské práva
– Asertívne formy správania
– Asertívne komunikačné techniky
– Pracovná asertivita

Riešenie konfliktov
Cieľ:
Cieľom tohto kurzu je naučiť účastníka základným stratégiám zvládania konfliktov a tieto stratégie si potom v modelových situáciách nacvičiť. Taktiež dostane možnosť analyzovať vlastné konfliktné situácie, identifikovať ich príčiny a nájsť spôsoby – ako konfliktom v osobnom a pracovnom živote predchádzať.

Obsahový rámec:
– Hľadanie zdrojov konfliktov
– Diagnostikovanie potenciálne nebezpečných konfliktných situácií
– Prejavy konfliktov v prežívaní a správaní
– Konflikty doma a v práci
– Predpríprava na zvládnutie konfliktu
– Prevencia konfliktov
– Typy ľudí a riešenie konfliktov
– Stratégie riešenia konfliktov

Rétorika
Cieľ:
Tréning poskytne príležitosť zdokonaliť sa v zreteľnom hovorení, pohotovo sa vyjadrovať, sugestívne argumentovať, zvládnuť dýchanie, znelosť hlasu, zrozumiteľnosť a mimojazykové prvky rétoriky.

Obsahový rámec:
– Rétorika – technika a kultúra reči
– Dychová príprava
– Práca s hlasom
– Zrozumiteľná artikulácia
– Tempo reči a frázovanie
– Odstránenie fráz a parazitných slov
– Slovenčina a výrazné prehrešky proti výslovnostnej norme, výslovnosti cudzích mien a názvov
– Jazyková kreativita, slovná zásoba
– Ekonomika hovoreného prejavu
– Hovorený prejav – nácvik pripravenej i nepripravenej reči
– Kultúra prejavu

Rozhodovanie a riešenie konfliktov
Cieľ:
Rozšíriť poznatky o informácie potrebné pre kvalitné strategické rozhodovanie, postupy riešenia problémov, trénovanie zručnosti rozhodovania a riešenia problémov v praxi.

Obsahový rámec:
– Čo je rozhodovanie a čo je riešenie problémov – definície, aplikácie z praxe
– Skupinové a individuálne rozhodovanie
– Proces rozhodovania
– Etapy rozhodovacieho procesu :
– Prieskum a zisťovanie údajov – efektívne cesty vyhľadávania a zberu faktov o probléme
– Formulácia problému, popis problému
– Definovanie cieľov pri riešení problémov
– Stanovenie príčin problémov s využitím metód, ktoré uľahčujú riešenie problémov (divergentné a konvergentné metódy) – analytický a tvorivý prístup pri rozhodovaní
– Výber trvalých opatrení (riešení) k náprave hlavnej príčiny spôsobujúcej problém
– Implementácia rozhodnutia
– Bariéry rozhodovania, najčastejšie chyby v procese rozhodovania
– Riešenie konkrétnych modelových situácií a praktických príkladov

Stress management/základy psychohygieny pomocou relaxačných techník
Cieľ:
Rozšíriť poznatky o informácie a postupy, ako znížiť aktuálnu hladinu stresu, rozpoznať vlastné reakcie na stres a individuálne spôsoby jeho zvládania. Spoznať alternatívne riešenia zvládania stresu.

Obsahový rámec:
– pôsobenie stresu v živote človeka
– prejavy neurohumorálnej odpovede organizmu na záťaž
– chronický únavový syndróm- tzv. syndróm VYHORENIA- varovné signály
– psychohygiena- účinná prevencia psychosomatických ochorení
– súbor techník na zvládnutie stresových situácií
– práca s dychom
– ak vieš pracovať s dychom, vieš znížiť mozgovú frekvenciu
– ak vieš znížiť mozgovú frekvenciu, vieš ovládnuť celé svoje telo
– rôzne dychové cvičenia na uvoľnenie napätia- tréning
– účinná relaxácia – uvoľnenie tela a mysle
– pasívna – tréning
– aktívna – tréning
– vplyv stravy, hudby a farieb na účinok relaxácie- tréning

– mentálne techniky a práca s vizualizáciou
– spôsoby psychickej sebaobrany – tréning
– zlepšenie koncentrácie a dosiahnutie vnútornej harmónie – tréning