Riadenie procesov vo firme

Home / Vzdelávanie / Riadenie procesov vo firme
Personálny kontroling
Cieľ:
Rozšíriť poznatky účastníkov kurzu o procesoch personálneho kontrolingu vo firme a zdokonaliť ich zručnosti pre ich efektívne zvládanie.

Obsahový rámec:
– Význam personálneho kontrolingu vo firme
– Personálny kontroling ako proces
– Interné a externé faktory vplývajúce na personálny kontroling
– Efektívnosť personálneho kontrolingu
– Kontroling plánovania, výberu a uvoľňovania pracovníkov
– Kontroling adaptačného procesu vo firme
– Kontroling procesu prípravy pracovníkov
– Kontroling hodnotenia a odmeňovania pracovníkov
– Využitie informačného systému firmy v personálnom kontrolingu
– Úloha manažérov pri zabezpečovaní procesu personálneho kontrolingu
– Príprava akčného plánu pre ďalší osobný a firemný rozvoj

Meranie spotreby práce - normovanie
Cieľ:
Rozšíriť poznatky účastníkov kurzu o procesoch určovania a merania spotreby práce vo firme a zdokonaliť ich zručnosti pre ich efektívne zvládanie.

Obsahový rámec:
– Vzťah normovania a merania spotreby práce k systému RĽZ
– Dôvody pre určenie noriem a meranie spotreby práce
– Nástroje pre prípravu noriem výrobných robotníkov
– Nástroje pre prípravu noriem obslužných pracovníkov
– Meranie spotreby práce
– Normovanie a meranie spotreby práce pracovných tímov
– Problémy normovania a merania spotreby práce
– Využitie počítačov v normovaní a meraní spotreby práce
– Zvyšovanie efektívnosti a kvality normovania a merania spotreby práce
– Príprava akčného plánu pre ďalší osobný a firemný rozvoj

Manažment kvality a ekológie
Cieľ:
Rozšíriť poznatky účastníkov kurzu o manažmente kvality a ekológie vo firme a zvýšiť ich motiváciu pre ich zabezpečovanie vo firme.

Obsahový rámec:
– základy TQM
– zásady akosti vo firme
– audity riadenia akosti a ekológie
– politika akosti, príručka akosti a ich aktualizácia
– kvalita dodávateľsko-odberateľských vzťahov
– interné vzťahy
– tímy pre zlepšenie kvality
– neustále zlepšovanie
– úloha manažérov pri zabezpečovaní akosti a ekológie vo firme
– zvyšovanie efektívnosti a kvality manažérskeho rozhodovania
– príprava akčného plánu pre ďalší osobný a firemný rozvoj

Finančný manažment
Cieľ:
Rozšíriť poznatky účastníkov kurzu o finančnom manažmente vo firme a zvýšiť predpoklady pre ich kvalitné rozhodovanie.

Obsahový rámec:
– Význam a úlohy finančného manažmentu vo firme
– Finančná analýza firmy
– Finančný plán
– Monitoring a hodnotenie finančných ukazovateľov firmy
– Manažment pohľadávok
– Riadenie cash-flow firmy
– Dlhodobé a krátkodobé financovanie firmy
– Informácie potrebné pre kvalitné rozhodovanie
– Manažérsky informačný systém
– Zvyšovanie efektívnosti a kvality manažérskeho rozhodovania
– Príprava akčného plánu pre ďalší osobný a firemný rozvoj

Riadenie logistiky a služib
Cieľ:
Rozšíriť poznatky účastníkov kurzu o logistických procesoch vo firme a zdokonaliť ich zručnosti pre efektívne riadenie týchto procesov.

Obsahový rámec:
– Logistické procesy – všeobecne
– Plánovanie nákupu materiálu
– Nákupný marketing
– Manipulácia s materiálom vo firme
– Optimalizácia skladových zásob a materiálových tokov
– Hospodárenie s odpadom
– Obalové hospodárstvo
– Hospodárenie s náradím
– Vnútrofiremná doprava
– Zvyšovanie efektívnosti a kvality riadenia logistických procesov
– Príprava akčného plánu pre ďalší osobný a firemný rozvoj

Úvodné školenie LEAN
Cieľ:
Oboznámiť účastníkov s metódami LEAN – štíhly vývoj, štíhla výroba, štíhla logistika, štíhla administratíva.

Obsahový rámec:
– Čo je štíhly podnik?
– Prvky štíhleho podniku
– Ako odhaľovať plytvania
– Celková efektivita zariadení
– Štíhle pracovisko
– 5S
– Štíhly layout a logistika
– Kanban – ťahový systém toku materiálu
– Výrobné bunky
– Štíhlý vývoj výrobkov
– Nízkonákladová automatizácia
– Vizualizácia procesov
– Štíhlý manažment náradia
– Zlepšovanie procesov
– Tímová práca
– Koncepty Lean, Six Sigma
– Štíhla administratíva
– TPM – totálne produktívna údržba
– SMED – rýchle pretypovanie strojov a zariadení
– VSM – mapovanie toku hodnôt
– TOC – identifikace úzkych miest
– Projektové riadenie
– Kaizen, Gemba Kaizen workshopy, KVP, Idea management
– Manažment nápadov
– Motivácia ľudí v nadväznosti na hodnotenie a odmeňovanie

Riadenie výroby
Cieľ:
Rozšíriť poznatky účastníkov kurzu o systémoch plánovania a riadenia výroby a zdokonaliť ich zručnosti v tejto oblasti.

Obsahový rámec:
– Základy teórie organizácie a riadenia výroby
– Organizácia a riadenie predvýrobných etáp
– Kapacitné plánovanie
– Operatívne plánovanie
– Operatívne riadenie výroby
– Evidencia o výrobe
– Zmenové riadenie
– Riadenie výroby v rámci integrovaného systému riadenia firmy
– Zvyšovanie efektívnosti riadenia výroby
– Príprava akčného plánu pre optimalizáciu výrobných procesov

KAIZEN - filozofia neustáleho zlepšovania
Cieľ:
Oboznámiť účastníkov s japonskou filozofiou KAIZEN. Je to osvedčená cesta neustáleho zlepšovania malými krokmi bez veľkých investícií.

Obsahový rámec:
Využijeme pozitívne skúsenosti zo zavádzania systémov zlepšovania hlavne v popredných európskych automobilkách, u ich dodávateľov, ale aj v iných odvetviach priemyslu a v nevýrobných spoločnostiach. Vyriešime model podávania, posudzovania, realizácie a odmeňovania zlepšovacích návrhov.

– individuálne (zlepšovacie návrhy) a cielené tímové zlepšovanie podľa metód Kaizen, Idea Management, Gemba Kaizen workshop, kaskádový Kaizen
– eliminácia plytvaní v administratíve
– learn to see – učiť sa vidieť, poznať možnosť zlepšenia
– naučiť sa monitorovať a zlepšovať procesy
– PDCA – problém, príčina, riešenie, štandardizácia
– schopnosť identifikovať 9 druhov plytvaní
– 5S – štandardizácia pracoviska
– TPM – zlepšovanie v totálnej produktívnej údržbe
– SMED – rýchle pretypovanie strojov a zariadení, eliminácia prestojov
– TOC – odstraňovanie úzkych miest
– VSM – mapovanie toku hodnôt
– identifikácia produktívnych a neproduktívnych činností
– čo je ochotný zákazník zaplatiť
– riadenie procesu podávania, vyhodnocovania, realizácie zlepšovacích návrhov
– odmeňovanie a podpora podávania zlepšovacích návrhov
– motivácia ľudí, vzbudenie podnikateľského ducha
– on-line vizualizácia plnenia cieľov zlepšovateľstva (intranet)
– cesta od operatívneho k procesnému riadeniu
– Just in Time – presnosť dodávky a znižovanie zásob
– Kanban – nástroj pro eliminácie nadvýroby, implementácia ťahového princípu toku materiálu.

Gemba Kaizen Workshop
Cieľ:
Pod vedením skúseného moderátora vyriešiť problém v plánovaní, technickej príprave výroby, v samotnej výrobe, v logistike, obchode, kvalite, produktivite alebo organizácii práce.

Obsahový rámec:
Workshopy podľa metodiky Gemba Kaizen Workshop (GKW) bývajú spravidla 3-5 dňové. Príklad možného priebehu je zobrazený v nasledujúcej tabuľke:

1. deň
Úvod workshopu

Otvorenie: 8.00 h.

• O tímovom zlepšovaní
– teoretické východiská GKW
– praktické cvič.:
5S check, štandardy
– ciele workshopu
– pravidlá a zásady
– priebeh WS
– merateľné hodnoty

• Začiatok analytickej fázy

2. deň
Analytická fáza

Začiatok: 8:00 h.

• Analýza súčasného stavu
– pozorovanie pracovísk a procesov
– identifikácia plytvaní
– výpočet časov, taktov a cyklov
– brainstorming príčin
– merateľné hodnoty súčasného stavu

15:00 h. Medziprezentácia

3. deň
Plánovacia a realizačná fáza

Začiatok: 8:00 h.

• Brainstorming návrhov a riešení

• štruktúrovanie návrhov
a priority

• definovanie opatrení

• simulácia a realizácia zlepšení “just do it”

4. deň
Pokračovanie realizačnej fázy

Začiatok: 8:00 h.

• Overenie účinnosti nasadených opatrení

• nasadenie ďalších opatrení

• práca podľa zmenených postupov

• štandardizácia a vizualizácia nových štandardov

• merateľné hodnoty nového stavu

5. deň
Záver

Začiatok: 8:00 h.

• Návrh opatrení na realizáciu po WS – termíny a zodpovednosti

• spracovanie dokumentácie, výsledkov, katalóg oparení realizovaných po skončení WS

14:00 h. Záverečná prezentácia

Používame metodiku PDCA: plane – do – check – act.

Moderovaný workshop sa môže konať päť dni za sebou alebo po častiach:
analytická fáza, plánovacia fáza, realizačná fáza, štandardizácia nového stavu.

Promotorom je výrobný riaditeľ spoločnosti.

Moderátorom je kvalifikovaný a skúsený špecialista.

Účastníkmi (8 – 12) sú vedúci oddelení, špecialisti a vybraní zamestnanci, všetci, ktorí majú k riešenému problému čo povedať.

Workshop a jeho jednotlivé fázy sa odohrávajú väčšinu času priamo na pracoviskách.

Tímová práca a riadenie projektov
Cieľ:
Nácvik základných zručností pre efektívne fungovanie v tíme a zručností pre vedenie pracovného alebo projektového tímu

Obsahový rámec:
– práca formálnej skupiny verzus práca tímu
– rozpoznávanie úrovne zrelosti tímu (Schein/Tuckmanov model)
– základné pravidlá efektívnej komunikácie v tíme
– zhodnotiť svoj štýl, efektívnosť vlastnej komunikácie a roly v tíme
– rôzne formy vedenia tímu
– vedenie projektov – fázy, nástroje, kontrola
– základné metódy a formy efektívnej komunikácie, riešenia problémov a rozhodovania v tíme
– základné nástroje vedenia a motivácie ľudí v tíme
– rozpoznanie svojich silných stránok a potrieb zlepšenia vlastnej práce v tíme
– príprava akčného plánu pre svoj ďalší osobný rozvoj