Špecializované vzdelávanie

Home / Vzdelávanie / Špecializované vzdelávanie
Vedenie hodnotiacich pohovorov
Cieľ:
Získanie zručností správneho vedenia hodnotiacich pohovorov s kolegami, zamestnancami a podriadenými. Osvojenie zásad správneho vyhodnotenia záverov z hodnotiacich pohovorov.

Obsahový rámec:
– Ciele, obsah a štruktúra hodnotiaceho systému zamestnanca
– Ciele a kritériá hodnotenia pracovného výkonu, rozvojové aspekty hodnotenia
– Znaky účinného systému hodnotenia, požiadavky organizácie na hodnotiaci systém, požiadavky pracovníka na hodnotiaci systém
– Najčastejšie nedostatky hodnotenia
– Najefektívnejšie hodnotenie pracovných výsledkov a správania pracovníkov, poskytovanie spätnej väzby
– Tipy náročných hodnotiacich pohovorov, ich prevencia a zvládanie, neverbálna komunikácia
– Druhy hodnotiacich pohovorov – hodnotiace, motivačné a disciplinárne rozhovory
– Simulácia vedenie rôznych tipov hodnotiacich pohovorov so zamestnancami
– Spracovanie spätnej väzby z hodnotení, hodnotiaci formulár a hodnotiaca administratíva

Efektívna asistentka
Cieľ:
Cieľom tréningu je na modelových situáciách rozvinúť osobnostné predpoklady, vedomosti a zručnosti v oblasti profesionálnej komunikácie a v oblasti spoločenského styku, ako i spoločenskej etikety. Dodržiavanie zásad a pravidiel.

Obsahový rámec:
– Úloha asistentky ako podpory manažéra
– Efektívna komunikácia s nadriadeným a spolupracovníkmi
– Pravidlá telefonickej komunikácie, zvládanie náročných situácií cez telefón
– Asertívna komunikácia
– Argumentácia
– Odhad partnera – typológia ľudí
– Emocionálna inteligencia a zvládanie konfliktov
– Image, štýl a business obliekanie
– Organizovanie vlastnej činnosti
– Stanovovanie vlastných priorít
– Zvládanie stresových situácií

Tréning interných lektorov - koučov
Cieľ:
Poskytnúť účastníkom základné informácie o vzdelávaní dospelých a trénovať zručnosti potrebné pre prípravu, vedenie a vyhodnotenie efektov tréningu.

Obsahový rámec:
– Základné princípy učenia sa dospelých
– Štýly učenia sa ľudí
– Základné princípy dizajnu tréningu pri príprave vlastného tréningu
– Základné formy efektívnej komunikácie so skupinou i jednotlivcom
– Lektorské – trénerské techniky a pomôcky
– Pozorovanie a ohodnotenie výkonu účastníka školenia – tréningu
– Poskytovanie účastníkom tréningu vhodnú a efektívnu spätnú väzbu
– Zhodnotenie efektívnosti tréningu
– Vlastnosti lektora
– Pripraviť svoj akčný plán pre ďalší osobný rozvoj

Financie pre nefinančníkov
Cieľ:
Porozumieť procesom finančného plánovania a analýz ekonomického hospodárenia podnikateľskej jednotky.

Obsahový rámec:
– Základné pojmy účtovníctva
– Finančné plánovanie
– Vybrané zo zákona o účtovníctve (majetok, náklady a výnosy, zásoby a ich oceňovanie, inventarizácia, účtovné doklady a pod.)
– Súvaha a výsledovka a cash-flow podnikateľskej jednotky
– Finančné plánovanie
– Metódy a ciele finančného plánovania
– Využitie jednotlivých metód finančného plánovania pri finančnom riadení podniku
– Prepojenie finančného plánovania a fungovania firmy
– Zostavenie plánu nákladov
– Efektívna hospodárska činnosť
– Plánovanie a hodnotenie investícií
– Finančná analýza podniku
– Kontrolling
– Pozícia a úlohy kontrollingu v podniku